آموزش و دین
نسل جوان و تجربه اسلامی کردن نظام آموزشی در ایران
دکتر سعید پیوندی
اقتصاد سیاسی ایران
سازوکارها و چشم اندازها
دکتر محمد مالجو
جنبشهای اجتماعی و کنشهای جمعی
در عرصه سیاسی ایران
علی هنری
رابطه انتخابات با دموکراسی و استبداد
عمار ملکی
دانشگاهی برای همه مردم
آخرین پژوهشها و تحلیلها در دسترس همگان
هر ماه مجموعه سخنرانی جدید
هر هفته درسگفتار جدید
دوره جدید درسگفتارها از سال ۲۰۱۷ آغاز خواهد شد

دانشگاه مردم

آخرین پژوهشها و تحلیلهای بهترین اساتید و پژوهشگران
هر ماه یک مجموعه سخنرانی جدید و امکان شرکت حضوری
هر هفته یک ویدیو جدید و امکان مشاهده آنلاین
دوره جدید درسگفتارها از سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد شد

دانشگاه مردم ابتکاری است با هدف گسترش و دست یافتنی کردن دانش و آگاهی برای همگان. همواره تحقیقات ارزشمندی در پهنه های مختلف علمی در جریان است اما عموم مردم کمتر از آن مطلع می شوند. دانشگاه مردم مکانی است برای تمامی اساتید، اندیشه ورزان و پژوهشگران از رشته های دانشگاهی مختلف تا نتایج تحقیقات و تحلیلهای خود را در سطح گسترده در دسترس مردم قرار دهند و مکانی است تا مردم با پژوهشگران و نتایج پژوهشهای ارزشمند آنها آشنا و بهره مند شوند.

درسگفتارها

هر ماه مجموعه سخنرانی جدید، هر هفته ویدیوی جدید

رابطه انتخابات با دموکراسی و استبداد

عمار ملکی

جنبش‌های اجتماعی و کنش‌های جمعی در ایران

علی هنری

اقتصاد سیاسی ایران: سازوکارها و چشم اندازها

محمد مالجو

نسل جوان و تجربه تحول نظام آموزشی در ایران

سعید پیوندی

UNIVERSITY OF AMSTERDAM
PC Hoofthuis – lecture hall 1.04
Spuistraat 134
Amsterdam

 Walk-in           18:30
Start                   19:00
Q&A                    20:45
Meet & Greet   21:00

دانشگاه مردم، دانشگاه شما

پشتیبانی شما

این ابتکار شهروندی را یاری کنید و نام خوب و شناخته شدگی بدست بیاورید

سخنرانی شما

بعنوان سخنران ثبت نام کنید و میهمان ما باشید

پیشنهاد شما

سخنران محبوب شما کیست؟ دوست دارید چه موضوعی بحث شود؟

پشتیبانان